Rendelésfelvétel & információ:
A kosár tartalma: 0  db termék | 0 Ft
Kosár megtekintése
 

Megbízhatóság!

Webáruházunk a magyar jogszabályoknak megfelelően garanciát vállal a kiszállított termékekre.

+36 30 925 02 79

Hívja szakértőnket 9:00 – 17:00-ig!
Állunk rendelkezésére!
Kérdése van?

Munkatársunk készséggel áll rendelkezésre legyen szó a termékek paramétereiről, a szállítási információkról, vagy a megrendelések korrekciójáról.

Házhoz szállítás
az ország egész területére

Lapraszerelt bútorainkra vonatkozó díjszabásunk:
20.000-ig                       6.600 Ft
20.001-50.000-ig           7.700 Ft
50.001-80.000-ig           8.800 Ft
80.001-120.000-ig         11.550 Ft
120.001-150.000-ig      14.850 Ft
150.001 Ft feletti vásárlás esetén a szállítási díj ingyenes!
Kárpitos bútorainkra (ülőgarnitúrák, sarokülők, kanapék)  vonatkozó díjszabásunk:
46.000-ig                         7.900 Ft
46.001 -150.000-ig a termék vételárának 15%-a
150.001-250.000-ig a termék vételárának 13%-a
250.000 érték felett a termék vételárának 10%-a

Garancia

1. Tájékoztató a jótállási igény érvényesítéséről

Jótállási kötelezettségünk kiterjed minden olyan hibára, amelynek oka nem a vásárlás, ill. a terméknek a vásárló részére történő átadása után következett be, kivéve azt a hibát, amelyet a vásárló már eladáskor ismert és amelyre árengedményt kapott, ill. amely hiba miatt a termék osztályos árunak minősült. A jótállási igény jelen jótállási jegy alapján érvényesíthető a vásárlás napjától számított 1 éven belül, Magyarország területén.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélést (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. Jelentős alkatrészek: vasalatok, rugózatok, nyitószerkezetek, görgők, tartószerkezetek. A jelen jótállási feltételek alkalmazása csak a fogyasztói szerződésekre vonatkozik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő-így különösen kellék-és termékszavatossági, illetve kártérítési –jogainak érvényesítését.

2. Nem tartozik a jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- Utólagosan megváltoztatott jótállási jeggyel szeretnék érvényesíteni

- Szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezést a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- Összeszerelésből adódó hibára, amennyiben termék összeszerelését, nem szakember végezte (a szakember által végzett összeszerelést, számlával kell igazolni)

- Ha a hiba káresemény következménye, nem vonatkozik továbbá a természetes elhasználódásból eredő kopásra.

- Szállításból eredő károkra.

- Kanapéágy, vendégágyfunkciós sarokülő, vendégágyfunkciós ülőgarnitúra, valamint fotelágy ágyként történő mindennapos használatára.

- Kárpitos bútorok esetében, amennyiben az oldalsó részen lévő szövet megrongálódása a kihúzható rész rézsútos használata következtében sérült

- Ha a terméken a vevő vagy idegen személy átalakítást végzett.

- Ha a hiba rendellenes használat, használati-kezelési útmutatóban előírtaktól eltérő használat pl.: nem megfelelő tisztítás, helytelen tárolás, elemi kár, természeti csapás, törés, helytelen kezelés vagy rongálás.

- Üvegáru és tükör törésére

- A jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyekre a vásárló árengedményt kapott.

Felhasználási korlátozás: termékeink kizárólag lakossági felhasználása alkalmasak!

3. A jótállási igény érvényesítése:

A jótállásra kötelezett, ennek időtartama alatt csak akkor mentesül a felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után következett be.

A jótállásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkre vonatkozó kötelező jótállásról, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól, illetve a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. szabályozzák.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot-az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. Amennyiben a vásárolt bútor hibás, sérült, vagy hiányos, a vásárlás után azonnal, de legfeljebb 3 napon belül jelezze az eladó üzletnek. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Vásárló hibás teljesítés esetén jogosult:

Elsősorban választása szerint a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értéket, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Ha a vállalkozás a javítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – a fogyasztó választása szerint- a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavítathatja, a vállalkozással történt előzetes egyeztetés után, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített jótállási és szavatossági igények intézésekor a 19/2014.(IV.29) NGM rendelet 4.§-a szerint a vállalkozás jegyzőkönyvet köteles felvenni, annak másolatát a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

A kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Törekedni kell a kijavítás vagy kicserélés legfeljebb 15 napon belüli elvégezésére. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A bejelentést, a hiba észlelését követően haladéktalanul kérjük megtenni a további károsodás megelőzése érdekében.

A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket, az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
Vissza
Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!